www.conferece.huso.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ (Login)
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (Registration)
» รายละเอียดการประชุม
หนังสือราชการสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ
Poster templates for Research poster presentations
Hacked By BlackDoor
รูปแบบการประชุมวิชาการ
กำหนดการ
รายละเอียดการลงทะเบียน
รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
› กำหนดการ
วันที่ กิจกรรม
วันที่ 1 มีนาคม - 15 มิถุนายน  2558 เปิดรับบทความฉบับเต็มและโปสเตอร์
วันที่  15  มิถุนายน 2558 ปิดรับบทความบทความฉบับเต็มและโปสเตอร์
วันที่  15-30  มิถุนายน 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ
วันที่  1 กรกฎาคม 2558         ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ
วันที่  2-20 กรกฎาคม 2558 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และจ่ายค่าลงทะเบียนทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
วันที่  1 สิงหาคม  2558 แจ้งกำหนดการการนำเสนอ
วันที่ 10 สิงหาคม  2558 วันสุดท้ายการจ่ายค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมฟัง
วันที่  16 สิงหาคม  2558  การติดตั้งผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์  ณ โรงแรมริมปาว
วันที่ 17 สิงหาคม 2558  การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงแรมริมปาว